Haszonélvezeti jog

,,Mit jelent? Mekkora a fizetendő illeték? Hogyan alapítható?"

Minden, amit a haszonélvezeti jogról tudni kell!

A haszonélvezeti jog fogalma

Az ingatlan tulajdonosának főszabályként joga van a saját ingatlanát birtokolni, használni, hasznosítani és szedni annak hasznait, továbbá rendelkezhet is az ingatlanáról. Rendelkezési jogának gyakorlása során dönthet úgy, hogy egy másik személy javára haszonélvezeti jogot alapít. Ilyenkor az ingatlannal kapcsolatos jogok megoszlanak a tulajdonos és a haszonélvező között oly módon, hogy a haszonélvező az ingatlant birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. Fontos megjegyezni, hogy a tulajdonos és a haszonélvező személye nem lehet ugyanaz, tehát a tulajdonos saját maga javára nem alapíthat haszonélvezeti jogot, az kizárólag a tulajdonoson kívüli személy javára alapítható

Kérdése van?

Telefonáljon: +36 70 515 5011

Hogyan alapítható

Haszonélvezeti jog alapítása leggyakrabban az ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor fordul elő. Ilyenkor a haszonélvező is szerződő félként szerepel az adásvételi szerződésben - az eladó és vevő mellett - azzal, hogy a tulajdonjog átruházással egyidejűleg a haszonélvező javára haszonélvezetet is alapítanak a felek. Haszonélvezet alapítható akár külön szerződésben, amely esetben a szerződő felek kizárólag a tulajdonos (mint haszonélvezeti jogot alapító fél) és a haszonélvező.

A haszonélvezeti jog egy ingatlanon egyszerre több személyt is megillethet. Erre klasszikus példa, amikor a szülők vásárolnak egy ingatlant a gyermeküknek és ezzel egyidejűleg mindkettejük számára haszonélvezetet alapítanak.

A haszonélvezet időtartama

Mindig csak korlátozott időre, legfeljebb a jogosult haláláig állhat fenn. Lehetőség van a haszonélvezetet alapító szerződésben kikötni a haszonélvezet időtartamát. Amennyiben a szerződésben nem szerepel időtartamra vonatkozó kikötés, úgy a haszonélvezet a haszonélvezőt élete végéig megilleti. Jogi személy esetében a haszonélvezeti jog legfeljebb 50 évre köthető ki.

iroda@szabougyved.eu

Illetékfizetési kötelezettség

A fizetendő illeték kiszámításánál a haszonélvezettel terhelt/terhelendő ingatlan forgalmi értékéből kell kiindulni. Meg kell határozni első körben a haszonélvezeti jog egyévi értékét, ami az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét jelenti. Ezek után különbséget kell tenni aszerint, hogy a haszonélvezet határozott vagy határozatlan időre szól.

Határozott idő esetén a haszonélvezeti jog értéke az előbb említett egyévi érték szorozva a kikötött évekkel azzal, hogy az így kapott érték nem haladhatja meg az egyévi érték 20 szorosát (hiszen így már a haszonélvezeti jog értékesebb lenne az egész ingatlannál). Természetes személy esetében pedig az alábbi, az adott személy életkorához viszonyított értéket nem haladhatja meg:

  • 25 évesnél fiatalabb esetén a 10-szeresét,
  • 25-50 év között a 8-szorosát,
  • 51-65 év között a 6-szorosát,
  • 65 évnél idősebb esetében pedig a 4-szeresét.

Határozatlan időre való alapítás esetében, ha a haszonélvezeti jog az adott személy egész életére, házasságának vagy özvegységének idejére terjed ki, akkor az ő életkorától függően a fent említett egyévi értéket az alábbiak szerint kell szorozni:

  • 25 évesnél fiatalabb esetén az egyévi érték 10-szerese,
  • 25-50 év között az egyévi érték 8-szorosa,
  • 51-65 év között az egyévi érték 6-szorosa,
  • 65 évnél idősebb esetében pedig az egyévi érték 4-szerese lesz az alapítani kívánt haszonélvezeti jog értéke.

Ha pedig bizonytalan időre alapítják a haszonélvezeti jogot, de az nem valamely személy egész életére, házasságának vagy özvegységének az idejére terjed kis, akkor a haszonélvezeti jog az egyévi érték ötszöröse.

A fentieknek megfelelően (az egyévi érték és a haszonélvezeti jog határozott vagy határozatlan időre való alapításával megfelelő szorzással) kiszámított érték után az illeték ezen értéknek a 9 %-a, amennyiben a haszonélvezetet ingyenesen alapítják. Ha azonban ellenérték fejében történik az alapítás, úgy a fentiek alapján kiszámolt haszonélvezeti jog értéke után fizetendő illeték mértéke 4 % lesz.

Illetékmentes a haszonélvezeti jog alapítása, amennyiben az egyenesági rokonok, illetve házastársak között kerül alapításra.

Eladható-e a haszonélvezettel terhelt ingatlan?

A haszonélvezettel terhelt ingatlan forgalomképes, vagyis a tulajdonos azt eladhatja. Azonban a haszonélvezeti jogot a tulajdonosváltozás nem érinti, vagyis az ingatlan haszonélvezője a továbbiakban is birtokolhatja, hasznosíthatja az ingatlant. Más kérdés viszont már az, hogy a leendő vevőnek nagy valószínűséggel nem áll érdekében egy ilyen ingatlan megvétele, amennyiben a haszonélvező nem mond le ezen jogáról. A lemondásra általában az adásvételi szerződéssel együtt kerül sor, a haszonélvező is szerződő félként szerepel a szerződésben.

+36 70 515 5011

Átruházható-e másra?

A haszonélvezeti jog személyhez kötött jog, ami azt jelenti, hogy ezt a jogot másra átruházni nem lehet. Az tehát nem lehetséges, hogy a haszonélvező egyoldalúan úgy dönt, hogy egyik napról a másikra e jogát más személy/személyek fogják gyakorolni helyette vagy akár vele együtt. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosának és a leendő harmadik személy haszonélvezőnek kell kötnie egy új haszonélvezetet alapító szerződést. Természetesen ez az ingatlanon már meglévő, más személyt illető haszonélvezeti jogot nem szünteti meg.

Lehetőség van azonban a haszonélvezeti jog gyakorlásának átengedésére akár ingyenesen, akár visszterhesen. Visszterhes átengedés esetén a haszonélvezőnek kötelessége a tulajdonost értesíteni. Amennyiben a tulajdonos az ingatlan használatára ezen feltételek mellett igényt tart, akkor a haszonélvező csak vele köthet szerződést az átengedésről. Ha a tulajdonos nem él ezzel a jogával, akkor a szerződés megköthető az érintett külső személlyel.

Megszüntetése

Természetesen van arra is mód, hogy a fennálló haszonélvezeti jogáról a jogosult bármikor lemondjon. A lemondás szintén megtörténhet ingyenesen, avagy ellenérték fejében. Mindkét esetben ahhoz, hogy az ingatlanról lekerüljön a haszonélvezeti jog írásbeli szerződés szükséges, amelyet értelemszerűen az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal részére kell benyújtani, amely ez alapján a haszonélvezeti jogot törli az ingatlan tulajdoni lapjáról.

Elérhetőség

Cím: 2900 Komárom, Igmándi út 6., fsz. 5.

E-mail: iroda@szabougyved.eu

+36-70-515-5011